REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO

 

I. Klub Malucha mieści się w Gliniku Średnim 21a gmina Frysztak, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie

II. Właścicielem Klubu Malucha jest Za-Bawni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylu, adres: Kobyle 164, 38 – 130 Frysztak wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747741, reprezentowana przez Prezes Zarządu – Olga Banek.

III. Cele

 1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie jego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i cnót.

IV. Zadania

 1. Klub Dziecięcy sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą
  i edukacyjną.
 2. Personel Klubu Dziecięcego pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
 3. Klub Dziecięcy stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się
  i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

V. Organizacja

 1. Klub Dziecięcy otwarty jest w dni robocze od 6:30 do 17:00.
 2. Klub Dziecięcy działa przez cały rok.
 3. Klub Dziecięcy umożliwia pobyt dziecka w formie abonamentu miesięcznego, karnetu adaptacyjnego lub w formie karnetu miesięcznego z limitem godzin. Każda rozpoczęta godzina poza godzinami pracy placówki jest dodatkowo płatna wg aktualnego cennika.
 4. W ciągu roku występować będą dni, w których Klub Dziecięcy będzie nieczynny (święta, przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy). Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście bądź poprzez informacje na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej.
 5. Do Klubu Malucha przyjmowane są dzieci od 1 roku do 3 roku życia lub w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia (zgodnie z Ustawią z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011r.). W Klubie Malucha sprawuje się opiekę w wymiarze do 10h dziennie względem każdego dziecka.
 6. Klub Malucha oraz jego personel posiadają ubezpieczenie OC oraz NNW.
 7. Wyposażenie spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
 8. Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu Malucha jest wypełnienie karty zgłoszenia/informacyjnej o dziecku oraz podpisanie umowy. Umowa jest zawierana od dnia, w którym dziecko rozpoczyna aklimatyzację w Klubie Malucha.
 9. Zapisy do Klubu Malucha trwają przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
 10. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 11. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko.
 12. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje opiekun/wychowawca danej grupy).
 13. Pracownicy nie podają dzieciom lekarstw.
 14. Dzieci, u których stwierdzono silne objawy chorobowe w trakcie pobytu w Klubie Malucha powinny być, jak najszybciej odebrane przez rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy Rodzic (Opiekun Prawny) nie odbierze podopiecznego w ciągu 2 godzin, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej wówczas opiekun wezwie lekarza. Koszt wizyty pokrywają Rodzice/Opiekunowie.
 15. Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pisemnie przez nich upoważnione powyżej 18 roku życia. Nie ma możliwości telefonicznego wskazywania opiekuna odbierającego dziecko.
 16. Personel Klubu Dziecięcego może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić Dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Personel Klubu ma obowiązek zatrzymać dziecko na terenie placówki do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać rodzica/opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Klubu ma prawo wezwać Policję.
 17. Za nieodebranie Dziecka do godz. 17:00 obciąża się Rodziców kwotą wg cennika za każdą rozpoczętą godzinę.
 18. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Rodzicom nie przysługuje zwrot wynikający z obliczeń stawki żywieniowej z tytułu nieobecności Dziecka.
 19. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców od wniesienia opłaty stałej i nie podlega zwrotowi. Opłata za pobyt w Klubie Malucha nie ulega zmianie ze względu na aklimatyzację, przerwy świątecznej, dni ustawowo wolne od pracy oraz „długie weekendy”. Opłata za wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową jest naliczana za dni, w których dziecko było obecne w Klubie Malucha, o ile rodzic zgłosił nieobecność dziecka do godziny 7.00. Po nieobecności dziecka w Klubie Malucha należy zgłosić jego powrót gdyż w innym przypadku catering nie zostanie zamówiony.
 20. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej najpóźniej pierwszego dnia nieobecności do godz. 7.00 odliczona jest stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności.
 21. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Dziecięcego będą przekazywane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem https://zabawni.edu.pl
 22. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Klubu Dziecięcego pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.
 23. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów kontaktowych, na które będą informowani o nagłych przypadkach. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców/Opiekunów.
 24. W przypadku zatajenia informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia oraz życia dziecka bądź innych dzieci Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających.
 26. Wyżywienie w Klubie Dziecięcym:

a. Klub Dziecięcy zapewnia śniadanie, I danie (zupa), II danie, podwieczorek dostarczane w ramach cateringu.

27.W przypadku zapisania drugiego dziecka przysługuje zniżka . Sytuacja ta regulowana jest indywidualnie.

VI. Ogólne zasady pobytu Dziecka w Klubie Dziecięcym.

 1. Klub Dziecięcy świadczy opiekę nad Dziećmi w wieku od 1 do 3 lat lub w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia (zgodnie z Ustawią z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011r.).
 2. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Dziecięcym jest: złożenie wypełnionej karty zgłoszenia/informacyjnej dziecka, podpisanego regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 3. Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane Dziecko na dany rok szkolny. W ramach wpisowego gwarantujemy:- pomoce edukacyjne – ubezpieczenie NNW
 4. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok ustalana jest przez Zarząd Spółki Za- bawni Sp. z o. o.
 5. Czesne obejmuje pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym zgodnie z zakupionym abonamentem lub karnetem (szczegóły reguluje cennik)
 6. Opłaty za pobyt (czesne + wyżywienie) dziecka w Klubie Dziecięcym należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie. Brak dokonania opłaty we wskazanym terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 5 dniowego terminu. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
 7. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu Dziecięcego, Rodzice powinni poinformować na piśmie Zarząd Spółki Za- bawni Sp. z o. o. z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija miesięczny okres wypowiedzenia.
 9. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Klubu Dziecięcego. W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 10. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie Dziecięcym.
 11. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka w Klubie Dziecięcym (spis rzeczy otrzymuje każdy Rodzic z chwilą zapisania Dziecka do Klubu).
 12. W Klubie Malucha obowiązuje zakaz przynoszenia posiłków przez rodziców dla dzieci.
 13. W ramach opłaty miesięcznej nie jest zawarta opłata za wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.
 14. Klub Malucha zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie pobytu w placówce.
 15. Podpisanie umowy o powierzeniu dziecka pod opiekę jest równoważne z przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 16. Pracownicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci.
 17. Program zabaw i zajęć jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka. Dzieci, które są obecne w żłobku uznaje się za zdrowe i mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zarówno w pomieszczeniu jak i na terenie otwartym o ile pogoda oraz stan powietrza na to pozwalają.
 18. Rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania dziecka, jego potrzeb, rozwoju, czynionych postępów oraz do zgłaszania właścicielowi opinii i sugestii na temat zasad funkcjonowania placówki.
 19. Właściciel posiada możliwość zmiany regulaminu oraz cennika po uprzednim powiadomieniu osób korzystających z usług.
 20. Dziecko może zostać skreślone z listy uczęszczających do Klubu Malucha z następujących przyczyn:

a. Nieregularnego wpłacania odpłatności.

b. Podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

c. Zalegania z opłatą za pobyt dziecka.

d. Naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu

e.Zatajenia informacji o rozwoju lub stanie zdrowia dziecka, które uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w placówce.

f. Gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

21. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności:

a. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w Klubie Malucha

b. za rzeczy osobiste przyniesione do Klubu Malucha, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.

22. Zabrania się przynoszenia:

a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,

b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dzieci.

23. Skargi i wnioski dotyczące pracy Klubu Malucha należy składać u Dyrektora Klubu Malucha osobiście lub na piśmie w godzinach pracy Żłobka. O sposobie załatwienia skarg i wniosków zainteresowani będą zawiadomieni w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

VII. Obowiązki Rodziców lub Opiekunów prawnych.

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Wypełnienia Karty zgłoszeniowej/informacyjnej, która stanowi integralną część umowy.
 2. Terminowego uiszczenia opłat.
 3. Współpracy i przestrzegania regulaminu Klubu Dziecięcego w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym.
 4. W przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę Klubu dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 5. Przestrzegania zarządzeń Klubu Dziecięcego mających na celu dbałość
  o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do Klubu i informowaniem personelu Klubu o aktualnym stanie zdrowia Dziecka w momencie przyprowadzania go do Klubu.
 6. Obowiązkiem Rodziców jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Zarząd Spółki Za- bawni Sp. z o. o., a Rodzicami.